Menu Close
 1. ADDI Medical
 2. /
 3. Våra byggklossar och moduler
  Dela sida:

Byggklossarna bakom modulerna

HOPE Platform™  består av sex moduler som alla byggs upp med våra fristående men sammansatta byggklossar. Läs mer om varje enskild byggkloss genom att klicka på dem nedan:

Aktivitetsplanering

Automatiserad journal

Kommunikation

Kliniskt beslutsstöd

Visualisering

Kunskapsbank

Automation

Konfiguration

Säkerhet
Åtkomstkontroll

Samtycke

Integration

Våra moduler

HOPE Platform™  är en kraftfull plattform som uppfyller både dom tekniska och juridiska kraven för att patienten, vården och forskningen ska kunna samla in, dela och återanvända hälsodata kring patienter/forksningspersoner på ett enkelt, snabbt och säkert sätt.

HOPE Practitioner - för vården

Vården använder journalsystemet HOPE Practitioner för att skapa automatiserade och strukturerade vårdplaner som stödjer personalens hantering och uppföljning av patienten. Den digitala vårdplanen ger användaren snabbt en anpassad övergripande bild via HOPEs virtuella kontrollcenter som visualiserar patientens hälsotillstånd och behov. Användaren blir proaktivt notifierad, via mej eller sms, om en patients resultat faller utanför uppsatta gränsvärden eller om en patient inte följer sin vårdprocess, allt i real-tid och utifrån kundens egna uppsatta regler för beräkningar och automatisering.

Vårdpersonal som läkare och sjuksköterskor, forskningspersonal och administratörer arbetar i journalsystemet HOPE Practitioner som finns tillgängligt som webb-applikation och mobil app. Från start kan en generell vårdplan skapas och konfigureras. Denna kan efterhand fyllas på med aktiviteter och individualiseras efter patientens specifika behov. Ingen begränsning finns för hur många aktiviteter som kan läggas in i planen. Exempel på aktiviteter: 

 • Dynamiska formulär med språkhantering, villkor, dynamiska scorer etc
 • Visualiseringar: inbyggda visualiseringar med målvärden
 • Kallelser och kvittenser till bokade vårdmöten, blodprov, blodtrycksmätning etc 
 • Informationsbank: interna och externa webbplatser
 • Chattmöten och videomöten
 • Hemtester
 • Mätningar såsom vikt, steg, blodsocker, blodtryck etc
 • Intag av mat och dryck
 • Intag av läkemedel
 • Hämta ut läkemedel
 • Träning
 • Samtycken, alla typer: PDL, GDPR, SOL, Lagen om etikprövning etc
 • Etc
 

Syftet med den automatiserade och strukturerade vårdplanen är att stödja personalen arbete och kraven på högre kvalité och effektivitet i det patientnära vårdarbetet samt att öka vårdens tillgängligheten och servicen mot patienterna. Patienterna kan göra en del av arbetet som tidigare utfördes av vårdpersonalen samtidigt som vården nu kan erbjuda fler kommunikationskanaler. Vården kan ta del av och övervaka patientens egenvård både manuellt och via gränsvärden. 

Individanpassad kommunikation

Via den patientvänliga chatten kan vårdpersonalen kommunicera individanpassat eller via automatiserade svar från chattboten. De automatiserade svaren ger patienten snabbt anpassade råd och stöd utan begränsning i tid och rum och justeras efterhand som frågeunderlaget utökas.

Automatisering via regelverk

När patienten utför sin egenvård erhålls resultat som används för automatiserad triagering, processstyrning, automatiserad anamnesupptagning, automatiserat utkast till journal och automatiserade kliniska beslutsstöd. Vårdpersonalen uppmärksammas proaktivt och automatiskt samt i rätt tid om patientens hälsodata över- eller understiger satta gränsvärden baserade på klinisk evidens.

Vårdpersonalen har full kontroll över alla planerade aktiviteter och ingående algoritmer, regelverk och kriterier som automatiskt styr patientens vårdförlopp via triagering. Efterhand kan vårdpersonalen antingen manuellt eller via förutbestämda regelverk uppdatera en eller flera patienters aktiviteter.

Klicka på byggklossarna nedan för att läsa mer:

Aktivitetsplanering

Automatiserad journal
Kliniskt beslutsstöd

Visualisering

Kunskapsbank

Samtycke
Kommunikation

Automation

Åtkomstkontroll

Säkerhet
Konfiguration

Integration

Vill du vet mer om byggklossarna bakom HOPE Practitioner?
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.

HOPE App - Patienten

Patienten laddar ner och använder sig av HOPE App. HOPE App, som även finns tillgänglig som webb-applikation. 

Patienterna får sina kallelser, notiser och påminnelser för olika aktiviteter genom appen.  

Patienten kan dela hälsodata för t.ex. vikt, dagliga steg, puls och digitala formulär så som livsstilregistrering genom sin app och vården kan kontinuerligt följa patienternas inrapporterade data.

Tydliga mål kan sättas upp tillsammans med patienterna och när målen nås kan patienten få automatiserade medaljer/notiser för att motivera patienten till fortsatt god följsamhet till uppsatt vårdprocess.

I appen finns även en digital kunskapsbank med pedagogiskt material i form av bilder, informationsfilmer, publikationer och länkar till en rad olika hemsidor liksom information och filmer från patientföreningar tillgänglig. Informationsbanken kan kontinuerligt uppdateras och utvecklas utefter patienternas önskemål. 

Patienterna har alltid tillgång till sin egenregistrerade data i realtid. Ingen data lagras i patientens app / HOPE App eller web applikationen, all data lagras på HOPE server. 

Vad kan HOPE göra – för mig som patient/individ?:

 • Låta mig bli en central del av min vård genom att möjliggöra egenvård

 • Möjliggör för patienten att kontinuerligt samla in data om sig själv via många olika funktioner och devicer

 • Visuell realtidspresentation av mina screeningresultat/undersökningsresultat  – framtagna utifrån min input i smarta formulär

 • Guide till rätt kontakt på ett snabbt och enkelt sätt vid t.ex. avvikande screeningresultat och/eller avvikande provsvar

 • Överblick över min vårdprocess inklusive mina  inmatade värden utifrån den visualisering jag önskar

 • Jämförelser av mina registrerade värden mot t.ex. referensvärden, andra grupper lokalt, regionalt och nationellt

 • Möjlighet att bli kontaktad för framtida studier med stöd av GDPR
 • Egna noteringar i Min digitala dagbok

 • Delta i kliniska studier via GDPR samtycke

 • Notis om vart jag skall vända mig för frågor och rådgivning

 • Signal om jag har avvikande värden

 • Beräkning och enkel och tydlig presentation av mina inmatade värden över tid

 • Kommunikation via chatt och/eller videomöten

 • Hantering och delning av min information med akademin på ett tryggt och säkert sätt med stöd av GDPR samtycke

 • En tjänst som är intuitiv och enkel att lära sig att använda

 • Stöd för mig att ställa andra frågor om symtom och levnadsvanor

 • Etc

Klicka på byggklossarna nedan för att läsa mer:

Aktivitetsplanering

Automatiserad journal
Kliniskt beslutsstöd

Visualisering

Kunskapsbank

Samtycke
Kommunikation

Automation

Åtkomstkontroll

Säkerhet
Konfiguration

Integration

Vill du vet mer om byggklossarna bakom HOPE App?
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.

HOPE Automation

När en vårdplan har ett bestämt innehåll av hälsoaktiviteter är nästa steg att definiera vilka regelverk och beräkningar som skall tillämpas för att automatisera vårdplanen, exempelvis tillämpa triagering mot rätt vårdnivå och/eller skapa kliniskt beslutstöd.

Utifrån diagnosspecifika behov kan HOPE enkelt, snabbt och automatiskt konfigureras via ADDI Medicals patentsökta programmeringsteknik ”Automatiserade processer”.

Individuell anpassning

Resultatet blir automatiserade vårdplaner som individuellt kan anpassas utifrån patientens behov. Med automatiserade och strukturerade vårdplaner får vårdpersonalen möjlighet att snabbt och enkelt övervaka patientens behov av vård. Mer fokus kan då läggas på patienter som verkligen behöver det. Det kliniska beslutstöd anpassas till varje enskilt diagnosområdes behov.

Larmar om avvikelser

HOPE Automation möjliggör automatisering som bygger på regler framtagna av vårdverksamheten. Via automatiseringen larmas vårdpersonalen proaktivt och automatiskt om en patients egenvård eller resultat inte följer upprättad vårdplan.

Triagering

Vårdpersonalen kan i HOPE Practitioner automatisera övergångar mellan olika planerade hälsoaktiviteter. När nästa planerade steg i vårdplanen ska genomföras skapas en triagering baserat på patientens registrerade information, vårdens registrerade information, labbresultat etc.

Kliniskt beslutstöd

HOPE Automation kan även användas till att automatiskt generera utkast av anamnes och journal baserat på vårdpersonalens och patientens senast egenregistrerade information. Automation kan även utifrån specifika behov, inom olika specialistområden, skapa kliniskt beslutstöd baserat på regler och beräkningar i form av enkla värden. Exempel på regel är en evidensbaserad score eller algoritm som överstiger ett visst värde.

Klicka på byggklossarna nedan för att läsa mer:

Automation

Automatiserad journal
Kommunikation
Kliniskt beslutsstöd
Samtycke
Säkerhet

Aktivitetsplanering

Konfiguration

Visualisering

Vill du vet mer om byggklossarna bakom HOPE Automation?
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.

HOPE Connect

HOPE Plattform kan via modulen HOPE Connect integreras med hälso- och sjukvårdens system såsom journalsystem, labbsystem, kvalitetsregister, tidbokningssystem, infrastruktur etc.. Integration finns även mot andra appar och applikationer med koppling till hälsodata.

Färdiga integrationer

Redan idag är HOPE Platform integrerad mot flera devices, journalsystem, kvalitetsregister LIMS, PACS system, export av data: XLS och PDF, HOPEs egna import- och export-tjänst, e-frikort, autentisering SITHS och BankID, betalningstjänst för användning av kontokort, Swish, sms och email.

Exportfunktion

HOPE Platform har en exportfunktion som med ett klick exporterar all information till fil, exempelvis från en verksamhets hela patientlista eller från en enskild patients vårdplan. Export av data fungerar mot Excel och andra kompatibla CSV-format. 

Urklippsfunktion

HOPE Platform har även en färdig exportfunktion inbyggd i form av urklipp. Personalen kan via urklippsfunktionen enkelt specificera vilken information som skall läggas i urklippet. Därefter kan personalen öppna ett annat system, exempelvis ett journalsystem, och ”klistra in” den markerade informationen och göra justeringar och kompletteringar.

Urklippsfunktionen gör att behovet av systemintegrationer mellan HOPE Platform och externa system minskar. Merarbetet blir endast två klick alternativt det som krävs vid integration med andra system.

Klicka på byggklossarna nedan för att läsa mer:

Aktivitetsplanering

Konfiguration
Integration
Kommunikation

Automation

Automatiserad journal
Säkerhet

Åtkomstkontroll

Visualisering

Vill du vet mer om byggklossarna bakom HOPE Connect?
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.

HOPE Meeting

Patienten och vårdpersonal, administratörer eller forskningspersonal kan delta i digitalt möte via en chattfunktion som fungerar som en asynkron och synkron kommunikationskanal. Inför chattmötet kan patienten svara på frågor via formulär som automatisk inkluderats i patientens vårdplan när chattmötet bokades. Vårdpersonalen kan inför mötet ta del av patientens journalhandlingar inklusive registrerade egenvårdsdata. Under mötet kan information, dokument och diagram delas. Ytterligare formulär kan både automatiskt eller manuellt aktiveras i patientens vårdplan.

Chatt

Chattfunktionen gör att vårdpersonalen kan hantera flera patientkonsultationer parallellt samtidigt som det ger patienten en mer kontinuerlig och tillmötesgående mötesform. Chattmöten kan enkelt ombokas eller bokas om till annan typ av besök, både digitalt och fysiskt.

Tydligheten om vilken typ av chatt som förväntas användas i dialog mellan vårdpersonalen och patienten är viktig. I samband med att patienten öppnar chatten får patienten information om när vårdpersonalens chatt är bemannad och när svar kan förväntas. Information kan vårdpersonalen snabbt och enkelt uppdatera i realtid.

Video

Patienten kan även träffa vårdpersonal via videomöten som genomförs via ett externt systemstöd för video. Förutsättningar för flerpartsvideo styrs av det externa videosystemets erbjudna funktionalitet. Det finns ingen begränsning vad gäller vilket systemstöd för video som önskas användas.

HOPE Meeting säkerställer sparande av alla konversationer.

Klicka på byggklossarna nedan för att läsa mer:

Aktivitetsplanering

Konfiguration

Kunskapsbank

Samtycke
Integration
Kommunikation

Automation

Automatiserad journal
Säkerhet

Åtkomstkontroll

Visualisering

Vill du vet mer om byggklossarna bakom HOPE Meeting?
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.

HOPE Communicate

Primär kommunikationskanal mot patienten är patientens automatiserade och strukturerade vårdprocess som görs tillgänglig via HOPE App. Syftet med vårdprocessen, som är en komposition av olika sammansatta medicinska aktiviteter inom ramen för patientens egenvård, är både att öka vårdens service och tillgänglighet mot patienten samt att stödja och effektivisera vården och samtidigt öka kvalitén i patientens hälsoresa.

Automatisk delning

Egenvårdsdata som patienten själv genererar genom att svara på frågor och utföra aktiviteter i den digitala vårdprocess lagras i HOPE server. Alla hälsouppgifter finns tillgängliga i realtid av ansvarig behörig vårdresurs. Det ger vårdpersonalen en snabb anpassad såväl övergripande som detaljerad bild av patientens hälsotillstånd och behov i realtid.

Stöd för egenvård

Patientens digitala vårdprocess via HOPE App möjliggör att resultat från patientens egen registrering av egenvård automatiskt, utifrån evidensbaserade regelverk, kan följas upp av vården. Vårdens arbete kan upplevas än mer tillmötesgående av patienten, detta skapar trygghet. Samtidigt som vårdpersonalen på distans enkelt och säkert kan stödja patientens egenvård och möta patientens behov av kommunikation.

Meddelanden och påminnelser

Vårdpersonalen kan även vid behov av kommunikation med patienten använda push-notiser och e-mail som meddelande vid mer administrativ karaktär eller vid påminnelse för att uppmärksamma användaren om att det är dags att utföra en aktivitet. Exempelvis kan detta vara en påminnelse om provtagning som är bokad nästa dag.

Även SMS (Short Message Service) kan användas för den här typen av enkel och snabb kommunikation.

Klicka på byggklossarna nedan för att läsa mer:

Kommunikation
Integration

Visualisering

Kliniskt beslutsstöd
Säkerhet

Åtkomstkontroll

Automation

Automatiserad journal

Aktivitetsplanering

Vill du vet mer om byggklossarna bakom HOPE Communicate?
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!